bsg09 barátai (2)

LnB
36/F
4210 pont
Sheodon
31/F
2600 pont