Necreon

Necreon

Rise of the Tomb Kings (előzetes)

Link másolása
Bocsánatos bűnért a sivatagban szomjan halni kifejezetten szórakoztató is tud lenni.

A bocsánatos bűn a szememben pediglen a Tomb Kings nem ismerete - hogy is róhatnám fel bárkinek, ha pár hónapja én sem tudtam többet róluk mint hogy az ókori Egyiptomot fantasy irodalom s annál egy fokkal modernebb kódsorok formájában megtestesítő frakció, vagy ha úgy tetszik "faj", a Warhammer Fantasy világában. A Total War: Warhammer 2 első fizetős tartalmi DLC-je a Nehekara hosszú álmából lassan ébredő sivatagjaiba vezet, látnivaló pedig akad majd bőven. Olvasmányos történelemóra következik, majd - minek után a potenciális játékos kapcsolata kialakult a történettel - áttérhetünk magára a DLC-re.

A Királyok kora
Nehekara civilizációjának és az ekkor még Priest Kings, azaz papkirályok megismeréséhez a több ezer évet kell visszautaznunk a Warhammer világ ma ismert formájához képest. A mai Empire of Men, azaz emberek birodalma még nem hogy ipari forradalmat és mágiát, tradicionális értelemben vett házat sem látott és alig volt több szétszórt barbár törzseknél. Ha úgy tetszik, Nehekara civilizációja az elsők, hogy más franchise-ok felé kacsintsak, az "Ősök" civilizációja volt, márványból és fehér kőből vésve, évszázadok munkájának árán kifeszítve a kietlen sivatag karmaiból. Nehekara, messze az akkori világ előtt járva kulturális és technológiai értelemben a négy égtáj határáig nyúlt, és minden városuk gazdagsága, fényűzése, a városok királyainak hatalmával és hataloméhségével egyre csak nőtt, egészen amíg már alig volt ahová határaikat kitolhatnák. Nehekara királyainak hódításai ekkor irányultak egymás ellen, a belülről omladozó, meggyengült birodalmat pedig az évszázados viszály miatt kívülről kezdték szétmarni ork hordák, barbár emberi törzsek, és a délre fekvő dzsungelek pikkelyes humanoid hüllői.


Settra, a négy horizont ura
Khemri, minden városok leggazdagabbika, a fényűzés és a sivatag isteneinek fellegvára, a sivatag koronaékszere melyet minden király tisztelt ha nem is félt, ekkor koronázta meg a később az egész civilizációt gyökereiben megváltoztató királyát: Settra-t. Settra látván Nehekara dicsőségének elmúlását, elsőként a sivatag isteneinek templomait építtette újjá, egyesítve Khemri népét és a régi idők fénye után sóvárgó királyokat - voltak akik tiszteletből, mások Settra növekvő seregeit látva kényszerből álltak mellé vagy hullottak el előtte, Settra pedig vaskézzel uralkodása alatt végső soron egyesítette Nehekara városállamait, de ambícióit ez sem elégítette ki: a horizonton túli hódításait az egész primitív világ megszenvedte, Nehekara pedig a korábbi fénykorát messze túlszárnyaló gazdagságban, jólétben, és egységben élte új aranykorát. Settra-nak viszont ez nem volt elég. Az időt azonban ő sem nem győzhette le, ami a lassan magát megadó testével vívta egyoldalú csatáját. Csillapíthatatlan ambíciói, végtelen hatalma, népének gazdagsága és fél világ feletti uralmának elveszítésének gondolata, de leginkább hogy minden hatalma ellenére képtelen lesz még életében meghódítani mindent ami maradt, Settra dühében a világon mindenhol a halhatatlansághoz vezető utat kezdte keresni. A Mortuary Cult, birodalmának várázstudó papjai hátralévő életüket a világ beutazásával töltötték a halhatatlanság kulcsát keresvén, és bár saját és Settra életét a természetes többszörösére elnyújtották, a halált csak elódázták - élete alkonyán a királyok királya pedig felépítette Nehekara valaha látott legnagyobb, vakítóan fehér piramisát, amiben hű követői, bizalmasai, és légiói feküdtek mellé mummifikálva, míg a Mortuary Cult generációkon át tartotta lelküket a piramisba zárt testekben, várva a Nehekara Paradicsomában újbóli felébredésüket halhatatlanként. Nehekara azonban a lassan elmúló újabb évszázadok alatt megváltozott: világa a halál és a halhatatlanság megszállottja lett, Settra eltűnésével pedig a városállamok királyai ismét rivalizálni kezdtek, egész dinasztiák a halhatatlanságot kutatták, ezzel a titkait jól őrző, valaha egyszerű papokból álló Mortuary Cult mind nagyobb és nagyobb hatalmát táplálva hiszen a hosszú és talán az örök élet - ha nem is az örök fiatalság - tudását bírják.

Ezt a birodalmat tette porrá egyetlen ember.


Az árulás kora
A Mortuary Cult befolyása saját uralkodóért kiáltott - a megválasztott királyt hataloméhes testvére, Nagash meggyilkolta, a királyok életét meghosszabbító papság vezetőségével együtt. Tudását 9 könyvben gyűjtötte össze, és mint élet és halál ura, Khemri trónja felé nyújtotta karmait, amit a királyok - ha élni akartak - kénytelenek voltak elfogadni. Nagash nekromanciában szerzett ismereinek és az irányítása alatt álló Mortuary Cult-nak hála Settra után évszázadokkal sikerrel járt: egyetlenként ismerve annak titkát, megalkotta az élet elixírjét amivel az ember győzedelmeskedhet az idő fölött, Nagash hatalma pedig ezzel kőbe vésetett. Határokat nem ismerő becsvágyában egyetlen cél érdekében Nehekara városait kimeríttette, Akhan, egy nemes segítésével népét szolgasorba vetette, az ellenálló királyokat és városaikat pedig az ekkor valaha először feltámasztott holtak seregével pusztíttatta el hogy az előtte meghajlók legyen miből megépítsék a Settra nagy piramisa fölé magasan tornyosuló Fekete Piramist. Fekete márvány falairól a csillagok fénye sem tükröződött vissza, érintése pedig az égető sivatagi napfényben is örökké hideg volt - építésébe belehaló szolgák százai az alapjaiban, Nagash fekete mágiája pedig a falaiban. Az utolsó megmaradt 7 király, élükön Alcadizaar-ral, végül fellázadt Nagash és a csontvázakból álló serege ellen, egyesített maradék légióikat pedig a Mortuary Cult által isteneik szobraiba, óriási szfinxekbe költöztetett ősi hőseinek lelke kísérte élő ostromgépként.


Khemri-t végül bevették, a Mortuary Cult Nagash-t szolgáló papjait egyesével kirángatták a Fekete Piramisból és kivégezték, de Akhan önfeláldozásának hála Nagash elmenekült. Nehekara városai, Khemri romokban, a földbe beitta magát a halál, az egykor mennyei birodalom már sosem lehetett a régi. A harcok végeztével hét királyságok egyike, Lahmia titokban ellopta Nagash 9 könyvét a Fekete Piramisból, lehetőséget látván benne hogy a Mortuary Cult nélkül is tovább élhessenek. Lahmia királynője, Neferata a könyvek segítségével újraalkotta az élet elixírjét, Nagash tudásához viszont nem érhetett fel - az örök élettel emberfeletti erő, és örök vérszomj is járt. Neferata, Lahmia királynője, Nehekara utolsó 7 uralkodójának egyike lett az első vámpír, aki túl későn ismerte fel hogy ugyanerre a sorsra kárhoztatott mindenkit akivel az örök életet megosztotta. A többi király, Nagash tiltott könyveinek ellopásáról hallva elűzte Neferata-t nyugatra, a távoli Lustria (Brazília) dzsungeleibe.

 


                                                     
Neferata / Nagash
Nehekara pusztulása
A királynő tragédiája csak ekkor teljesedett be: vámpírléttől gyötört szövetségeseit, családtagjait, és őt magát is Nagash képes volt irányítani, a vámpírokat hadnagyaivá, tábornokaivá nevezte, oldalán velük és a háborúkban elhullottak lelketlen, de újra járó testeinek végeláthatatlan seregével visszatért Nehekara földjére: és immár a csak 6 királyok ismét visszaverték, a vámpírok pedig szétszóródtak a világban. Nagash, második kudarca utáni dühében és keserűségében megmérgezte Nehekara földjeit és az azt kettészelő Great Vitea folyót: ha ő nem, hát senki más ne uralkodjék: alig hetek múltán, Nehekara utcáin egyedül gyalogolt át ahogy a betegségben elsorvadó valaha nagy nép szenvedésben múlt el mellette, minden léptével a lelküket kilehelők újabb szolgájával gyarapítva sorait vonult egészen Khemri trónjáig, amit évszázadok után végre magának tudhatott, Alcadizaar-t pedig, Khemri utolsó élő emberét a Fekete Piramis katakombáiba záratta, hogy még láthassa birodalma utolsó napjait. Khemri trónja birodalom nélkül maradt - Nagash pedig őrületében elhatározta hogy az egész világon feltámasztja a holtakat: minden tudását és erejét a Fekete Piramisba irányítva szabadjára engedte a vad, fékezhetetlen halált ami belőle táplálkozott - Nehekara szórványokban megmaradt utolsói pillanatok alatt öregedtek évtizedeket és ahogy az elsötétedő égboltra emelték szemüket, és Nehekara utolsó, távoli vidékeken szétszóródott túlélői is porrá lettek. A piramis mélyre nyúló katakombáiban Alcadizaar rejtélyes módon - a legenda szerint titokzatos patkányemberek közbenjárásával - kiszabadult, a rituáléban és őrületében elveszett Nagash-t kettévágta, majd holtan mellette holtan esett össze.

A halál mágiájának forrása nélkül a világon végigvonuló feltámadás is megszakadt, és az épp csak magukat kiásó holtak azonnal össze is rogytak. A rövid életű, tomboló fekete vihar a Khemri szívében felhúzott királyok ősi piramisaira egészen máshogy hatott: az évszázadok óta eltemetett mummifikált királyok sorban ébredtek fel, lelkük és emlékeik sértetlenek, generációk, dinasztiák királyainak százai, akik mind magukénak látták az uralkodás jogát: Nehekara összes királyai, maga vált Nehekara népességévé. Khatep, az első Mortuary Cult vezetője látván az irányításért azonnal kitörő konfliktust, felnyitotta a külvilág minden ártalmától óvó nagy piramist, felébresztve a királyok királyát, a négy horizont uralkodóját: Settra-t.

Settra dühe nem ismert határokat. A hátrahagyott Paradicsom helyett birodalmának a végtelen sivatag homokjának mélyén eltemetett romjai, az elsők világot szinte lefedő civilizációjából pedig a romokon egymással hadakozó torz királyai maradtak. Piramisából előlépve mögötte morajló léptek követték, a napfényre érve hű légióijával térdre kényszerítette a királyokat, és megkezdte Nehekara helyreállítását.


Great Vitae (latin) -> Vita -> Élet -> Nílus, az élet folyója. Fantasztikus mikre nem lel az ember minimális utánanézéssel.

__________________________________________________________________________

És most érkeztünk a concept artok végéhez, ezzel pedig a DLC-hez!
Ha becsapta a huzat az ajtót az imént nálatok, esélyes hogy némi köze van ahhoz hogy kb. 4 órányi wikizés és nem kevés tömörítés végére érve egy méretes sóhajt engedtem el. Higgyétek el szükség volt rá - mármint nem a sóhajra, hanem erre az egészre, hogy az elkövetkezendőket kontextusba tudja mindenki helyezni, és mindenki értse és érezze hogy a Creative Assembly hogyan is fordít az irodalom nyelvéről egy játékprograméra, ami a minőségi végeredményhez vezet.

Kezdjük is mindjárt a DLC-vel érkező Legendary Lord-okkal, azaz a játszható frakciók vezetőivel, akikből a hagyományos 2 helyett mindjárt 4-el is szolgál a Creative Assembly, akik a többi fajjal ellentétben nem egy, hanem egyenként más-más ökoszisztémában érvényesülnek.


Settra the Imperishable
Nehekara valaha volt legnagyobb uralkodója, az aranykor lándzsája, a négy horizont ura - a lore szerint egyébként 2 órán át tart felsorolni a címeit amibe Apollo Creed is belepirulna, no nem a fiatalabbik. A Tomb Kings faj egyértelmű vezéralakja, aki az aranykor visszaállításán, népe feltámasztásán, és dicsőségének visszahozásán munkálkodik, az első civilizáció jogszerű határainak helyreállítását beleérte, ami az eltelt évezredek alatt benépesedett világgal nem kevés konfliktust fog jelenteni: az eltelt korok alatt kifosztott birodalom utolsó aranyérméjéért is áthajózza a fél világot ha kell hogy vérbe fojtsa az övéinek sírrablóit, különös tekintettel a messzi észak barbár norsca törzseire, akiknél a koronája található. Kezdőterületként mondanom sem kell, Khemri városát kapjuk. Settra mint Nehekara újjáépítője, komoly építkezési bónuszokat tudhat magáénak.
(Egyiptom / Nehekara, ideális ökoszisztéma: sivatag)High Queen Khalida
Neferata unokatestvére, akit a vámpír királynő - tévesen árulást sejtve - meggyilkoltatott. A feltámadt Khalida a kígyóistennő Asaph segedelmével immáron megszabadulva a vámpírlét béklyóitól, ereiben kígyóméreggel indított személyes bosszúhadjáratot. Unokatestvérének árulásával járó haragja és a vámpírlétnek áldozatul esettek sokasága iránt érzett bűntudata az, ami miatt az első vámpírok mai leszármazottainak kiirtására esküdött fel. Minden a közvetlen irányítása alá tartozó egység mérgező sebzést kap, és mindennemű (Chaos, Vampiric, Skaven) korrupciót gyógyít a földjein.
Kezdőterület: Brazília / Lustria, ideális ökoszisztéma: dzsungel és sivatag

Akhan the Black
Nagash egykori legfőbb szövetségese, Nehekara gyűlölt ellensége. Akhan minden más Tomb King frakció ellensége, a messzi Nagarrond hegyvidékeiben bújik meg. Nagash 9 könyvének egyikével, a Liber Mortis-al kezdi a kampányát, célja pedig mesterének feltámasztása. A többi Tomb Kings frakció irányába nyilvánvaló permanens diplomáciai mínuszok mellé arányosan könnyebben köt szövetséget vámpír frakciókkal, úgy mint a Warhammer 1-ből ismerős nemes von Carstein vérvonal, a Lustria partjain húzódó Vampire Coast vagy a Nehekara peremvidékein élő vérszívók. Akhan az egyetlen a játékban, aki képes egy másik faj egységei közül párat toborozni.
(Kezdőterület: Észak Amerika / Nagarrond nyugati partjai, ideális ökoszisztéma: hegyvidék és sivatag)

Grand Hierophant Khatep
Az eredeti Mortuary Cult újkorban száműzött vezetője, Khatep a sivatagok vándora aki Settra-hoz való hűségét igyekszik bizonyítani lehetetlen feladatának örök hajszolásával. A letűnt dinasztiák múltját kutatva keresvén az igaz halhatatlanságot és feltámadást ami Nagash átkozott hagyatékát helyettesíthetné, Khatep-et választva sokkal gyorsabban kutathatóak a dinasztiák, és ami a fajra jellemző gyengébb hagyományos katonák folyamatos fejlődésével is jár.
(Kezdőterület: Afrika / Southlands észak-nyugati partvidéke, ideális ökoszisztéma: sivatag)

φ< x2 Fícsőr-ök
A Tomb Kings-el a Creative Assembly gyakorlatilag fogta a hagyományos Total War szabályokat, kihajította az ablakon, majd berakta a többi, játékszabályok szerint játszó faj közé az újat: s az még is tökéletesen passzol az összképbe.

A legmeghatározóbb változás hogy a Tomb Kings-el játszva nem kell fizetnünk egységeinkért: bizony, teljesen ingyen toboroznak sereget - ONE VISION, ONE PURPOSE *köhhint* wronguniverse *köhhint* Kane Lives *köhh köhhh* - hiszen az egyén ambícióit náluk felülírja az élet és halál fölött állás, és az egységes cél ami az aranykor visszahozatala. Ennek megfelelően nem csak ingyen toborzunk, de fenntartási költség sincs, semmire.


                     Ez bizony screenshot, mégpedig egy Tomb Kings város ostromáról

Hogy ez ne borítsa fel a kényes egyensúlyt, okos limitációk összefüggő láncával kell számolnunk, ami együtt adja a Tomb Kings egyedi játékstílusát:

Maximalizálva van ugyanis, melyik típusú egységből mennyit borozhatunk egyszerre, és hogy összesen hány seregünk lehet egyszerre. Előbbit új toborzóépületek felhúzásával bővíthetjük, így a terjeszkedés és az eredeti birodalom helyreállításának fantáziája nem csak a lore kedvelőinek, de mindenkinek a játék mechanikai nyelvére lefordított érdeke. Minden helyreállított sír / város egy újabb logikus forrása a seregek létszámbővítésének, a terjeszkedés mikéntje és területeink megvédése pedig nagyon máshogy fog festeni, mert a kezdő régiókban felhúzott "gyártóépületek" és a köré végig csak pénztermelő és helyőrségekkel megpakolt kis városok stílusa nem nagyon lesz járható út velük ha egynél több sereget szeretnénk. Ha pedig már itt tartunk térjünk is át a tech fára: 7 letűnt dinasztiát, az utolsó 7 királyságét lehet tanulmányozni, minden új dinasztia (új tech fa) megkezdése +1 maximális sereggel megtoldva az erőinket. A kutya ott van... elásva... (bocs én szégyenlem magam ezért) hogy minden dinasztia után a következő sokkal lassabban kutatható, érdemes tehát egy fontossági listát állítanunk az alapján hogy mit tanulhatunk az adott dinasztia fájának többi ágáról.

További két kulcsfontosságú feature teszi a Tomb Kings DLC-t a játékhoz eddig megjelent fajok messze legkomplexebb képviselőjévé: az egyik a Mortuary Cult. Előbbi gyakorlatilag egy craft képernyő, ahol az eddig csak automatikus kereskedésre használt különféle nyersanyagainkkal és némi pénzzel készíthetünk lordjainknak és hőseinknek felszereléseket, kitolhatjuk a maximum seregek számát, vagy egyedi és egyetlen, különlegesen erős egységeket toborozhatunk.

A Tomb Kings DLC utolsó tartópillére: 9 Books of Nagash. Nehekara kifosztásával és a vámpírok szétszóródásával Nagash élet és halál tudásának 9 könyve szétszóródott a világban, és minden Tomb Kings frakció közös célja hogy minél többet összeszedjen. Ezek jelölve vannak a térképen, tipikusan jól védett és/vagy érdekes helyeken találhatunk egyet úgy mint Lothern, a Highelf főváros falai között, feltételezhetően múzeumban, vagy épp egy folyamatosan mozgó független, rogue army csomagjai között kallódik. Emlékeztek még amikor azt mondtam, hogy a birodalom helyreállítása fog némi konfliktussal járni? Hát ezt varrjátok még a nyakukba hozzá.

A 9 könyvből ugyanis legalább 5-öt össze kell szedni a kampány megnyeréséhez, a dolog érdekessége pedig az hogy egy könyv megszerzése permanens bónuszt jelent mondjuk bizonyos egységtípusoknak, a gazdaságnak, rendfenntartásnak stb., és bár az nem változik két kampány között hogy hol találhatjuk meg a könyveket, az már igen hogy az előre megadott 9 helyen melyik 8 könyv hol van - azért csak 8, mert Akhan mint olvasható volt korábban, mindig egy meghatározott könyv birtokában van.

 

__________________________________________________________________________

A Total War: Warhammer II - Rise of the Tomb Kings január 23.-án jelenik meg, kizárólag PC-re Steam-en, és a TW:W2 alapjáték megléte szükséges hozzá. Amennyiben csak az alapjáték van meg, a DLC-t akkor is ingyen megkapja mindenki mint a játékába beépülő AI vezette frakció, természetesen a W2 saját Eye of the Vortex kampányában és a két Warhammer epizódot összefogó Mortal Empires világtérképen is, utóbbin kezdőterület áthelyezésekkel, mivel a térkép levágott szélei érintik Khalida és Akham kezdőterületeit.

ForrásPresskit, Warhammer Wiki, r/totalwar subreddit elmúlt 2-3 havi tartalma.
Árcédula: 17 euró (15 euró preorder).
Steam Store

21.
21.
Necreon
#5: Ha csak nem a TWW1 opening cinematic-jait nézted, akkor az összes (TWW2 esetében az összes) ingame felvétel és reprodukálható.
20.
20.
Necreon
#19: Hát mint kiderült az csak arra az országokra vonatkozik ahol az amazonnak van raktára. Nemzetközi szállításnál, hiába vagy prime tag, felszámolnak plusz szállítás költséget, nekem pl. 16 eurót. Így a 3 könyv lenne 15.000Ft, azért... álljunk meg.

Keresek más alternatívát, de mindenhol csak a régi, darabokban lévő kiadásokat látom :(.
19.
19.
Necreon
#18: Na erre való a Prime 30 napos trial. Csak vártam pár napot hogy még a febr.20 megjelenés és benne legyen mielőtt lejár. Szerintem ma megrendelem mindhármat (Sundering preorder, Vampire Wars, Sundering).
18.
18.
Veldspar
#17: Rejtett postaköltség? Checkoutnál szépen lebontja, hogy mennyibe kerül a kiszállítás és lehet lehetőség szerint minél kevesebb dobozban kérni. Olyan 6000-7000 forint körül szokott kijönni egy trilógia.

"elviekben gyorsan szállítanak"
Ha pluszban fizetsz, jön az gyorsabban is.
17.
17.
Necreon
#16: Igen, ezeket néztem ki én is. Most azon filózok hogy mi rejtett postaköltsége lehet a dolognak, illetve Prime-al (mert hogy van 30 nap trial hozzá) ha megrendelem most ezt a hármat (a Sundering, Malekith trilógiája febr.20-án jelenik meg és csak előrendelni lehet), akkor elviekben gyorsan szállítanak és remélem hogy ingyen is. Most hogy jan.23 van elvileg az 1 hónapon belül van még a megjelenéshez képest is a trial időtartama, szóval a külön érkezőhöz sem lesz plusz költség (remélem) ha a másik kettőhöz nincs ami már megjelent.

Ennek picit utána kell olvasnom még pontosan mit is ad a Prime, csak tegnap lekötött hogy kijött a Tomb Kings :D .
16.
16.
Veldspar
#14: Lehet már láttad, de van ezekből új kiadás is, nem kell feltétlen agyonolvasott példányt venni méregdrágán

https://www.amazon.com/Rise-Nagash-Warhammer-Chronicles/dp/1784966185/
15.
15.
#14: Ez szerintem érdekes lenne, természetesen szánj rá kellő időt magadnak.
Hisz ez most elsősorban arról szól, hogy te ismerd meg még jobban ezt a világot, s utána ha esetleg úgy érzed, írsz róla itt is.
Én mindig élvezettel olvasok ilyesmit, Scat blogjait is szerettem a Metro regényekről, azoknak is volt létjogosultságuk, lévén a Metro játékokat itt elég sokan ismerik.

Nem baj ha elhúzódik, én kellemes órákat kívánok az olvasáshoz ha rászánod magad!
14.
14.
Necreon
#13: Mondjuk ez az ötlet most oda nőtte ki magát hogy gondolkodok rajta hogy egy von Carstein / Nagash / Malekith trilógiát kéne venni amazonról. Mármint hogy ezek önmagukban trilógiák, 9 könyv 3 kötetben nyomtatva.

Lehet hogy el fog húzódni a dolog :D .
13.
13.
#12: Részemről van, remélem mások részéről is és azt is megértem, hogy nem 1 perc megírni.
Én se tudok mindig időt szakítani, múlt hétvégén ezt a 3-at is azért tudtam megírni, mert épp szabadok voltak a napjaim.

12.
12.
Necreon
#9: Ha igény mutatkozik rá, sorozattá bővíthetem minden fajról egy ilyen léptékű bemutatóval. Nem mondom hogy nem fog eltartani hónapokig mert ezt egy ültő helyemben kezdem el és fejezem be, arra meg hétvégén van időm, és nem minden hétvégén van időm / kedvem / energiám.

Kérdés igény van-e rá.
11.
11.
Necreon
#3: Válaszolván arra a részre amit kihagytam, igen ezek saját sorok mind :). A Vitea pedig emlékeztetett a Vita-ra mint egészség / élet, gondoltam rákeresek ugyan mit jelent, akkor derült ki hogy latin, rákerestem a Nílusra mint élet folyója mert derengett valahonnan hogy azt úgy is hívják, s lám, egyezés.

De egyébként a Warhammer civilizációk / fajok tetemes része valós nemzeteken és azok történelmén alapszik amire szép fokozatosan jöttem rá a földrajzi és nyelvi, vagy politikai sajátosságaikból.
10.
10.
RangerFox
#8: Hoké, ez így tényleg menő.
9.
9.
#6: Elhiszem, hogy sokat dolgoztál vele, de ahogy látom meghozta a munkád a gyümölcsét és örülök, hogy tömörítettél rajta és csökkentetted a szóismétléseket.

Igen, egyébként ez valóban jö döntés volt részedről, mert a Warhammer világát kevesen ismerik, rétegjátékról lévén szó.
Egyébként egy rövidebb körismertetőt én szívesen olvasnék, hátha én is, mások is kedvet kapunk/kapnak rá.
2 év valóban a felszín még, de már elég is ahhoz, hogy az ember tudjon véleményt formálni.
Nemrég, Decemberben voltak a Star Trek filmekről és sorozatokról is összefoglalók, én élvezettem olvastam őket és remélem voltak olyanok akik a ST világában való elmélyülésre kedvet kaptak.

Persze nem erőszak semmi, de ez a sima tesztnél valóban működőképesebb forma, hogy képet kapunk a történetről, a háttérről is.
Engem a HKK is így rántott be. Mielőtt a kártyajátékkal magával foglalkozni kezdtem volna, sok időt töltöttem a világ megismerésével.

Minden klánról olvastam, a fajokról és Zén kalandjairól is, Leanthil naplóját is.
Sok kis érdekes novella volt ott rajongók tollából is.
Tehát már úgy a rajongók közé tartoztam mondhatni, hogy még egy meccset se játszottam.
8.
8.
Necreon
#7: Ez valami ilyesmi ingame harcokban. Be is rakom a cikkbe, kell egy montázs úgy is.
https://www.youtube.com/watch?v=EjgrcqZjTlE&t=195s
7.
7.
Stranger
#5: Lehet, hogy nem látványosnak néz ki (bár a nagy csatákra azért nem mondanám), de igazából annak éled meg. Ugyen ezt mondanám maktubnak is.
Videóból ezt nem lehet eldönteni, megnéznék most egy játékmenetet valamelyik Civilization vagy Heroes szériás játékból én is azt mondanám, hogy egy nagy szar. De szerencsére játszottam pl. a Heroes 3-al és a mai napig a legjobb élményt nyújtja. Ezt nem lehet elmagyarázni, ki kell próbálni.
6.
6.
Necreon
#3: Nos igen, a cikk első fele azon túl hogy kiindulópontot adjon az olvasónak, igazából arra is szolgált hogy meghozza hozzá a kedvét. A sztori tartalmilag a Tomb King wiki, http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Tomb_Kings, erősen tömörített saját megfogalmazásban (plusz az tele van borzasztó szóismétlésekkel a kifejezések terén, ctrl+f "span" és nézd a kontextust :D), átolvasva ebbe én is a belefutottam nem egyszer, csak a történet továbbgörgetéséhez használt "azonban" szóval, amiből most 2 van a cikkben 20 helyett :D.

A munka java részét egyébként a wiki sztori tömörítése jelentette, szerintem azzal elvoltam... háát, kb. 19.00-tól éjfélig talán. Nagyjából 2-3 fejezetenként haladtam és írtam meg a sajátom, de aztán a vége felé elkezdett visszautalgatni olyan nevekre és eseményekre / kisebb csoportokra amiket én kihagytam a tömörítés, bárki számára fogyaszthatóvá tétel céljából, akkor utólag kellett beleszerkeszteni visszamenőleg, próbálni közben megtartani az ívét a dolognak hogy ne csak random bedobott nevek legyenek egy kilógó mondatban hanem az egész szerves része... hát, jah, de meglett végül is.

Én szerettem rajta dolgozni, hype alapanyagnak nagyon jó volt végigolvasnom a wikit, és mivel ez egy előzetes / ajánló / teszt féleség egyben a megjelenés előtt 2 nappal, a cél az informatív hype volt, de végső soron rájöttem hogy szerintem maga a sztori elérte a hype-ot, ez pedig kényelmesen egybe esett azzal hogy a sztori bizonyos kulcspontjait kapcsoljam utólag a játékbeli feature-ökhöz (ha nem hangzik nagyképűnek, szerintem kb. ez lehetett a development process is a fejlesztőknél), és akkor az is érti hogy miről van szó akinek amúgy halvány gőze nincs nem hogy a Tomb Kings-ről, hanem a Warhammer-ről sem.

Ez utóbbi azért volt szempont mert a korábbi Warhammer cikkeim - nekem legalább is úgy jön le vissza(nem)jelzésekből - talán kissé érdektelenek voltak azok számára akik eleve nem ismerik a világát. Én is szerintem csak kapargatom a felszínt így 2 év után :D. Szóval a lényeg hogy minden fajról össze lehetne szedni egy ilyen méretű cikket, de amikor megjelenik egy játék, legyen az a W1 vagy a W2, mindjárt néggyel indít és nincs az az olvasó aki ezt a terjedelmet 4x végigolvasná, és akkor még magáról a játékról szó se volt. Szóval ott afféle gyorstalpalóban vannak körbejárva a fajok, itt pedig kiélhettem magam ezzel a formátummal.
5.
5.
RangerFox
Tényleg meghozza a kedvet a játékhoz az írás, és ez jó. Ez a fáraós, egyiptomis téma különösen közel áll hozzám. Sajnos a gépem egyáltalán nem alkalmas a játék futtatásához, így ez kimarad számomra, de megnéztem kb 20 percnyi Warhammer trailert. Ezekkel is az a bajom, mint a WoW trailerekkel. Látványosak, nagyon jók, meghozzák a játékhoz a kedvet, és igazából ez is a feladatuk a trailereknek. Csak sajnos a játékmenet közel sem ilyen látványos.
3.
3.
A történet elolvasását azoknak is ajánlom, akik hozzám hasonlóan nem jártasak a Warhammer világában, s alapvetően a stratégiai játékokban sem.
Élményt volt olvasni és maktub-hoz tudnék csatlakozni, nekem is kedvem támadt hozzá, 15 éves koromig intenzíven játszottam ilyen játékokkal, aztán más műfajok nyertek inkább teret és így végül mára ott tartok, hogy semmi ilyesmivel nem játszok.

De van egy gyerekkori haverom, aki mai napig nyomja, majd megmutatom neki is a cikket.
A történetet egyébként összeszedted vagy magad is hoztál össze gondolatokat?
Mármint formázás terén, mert például e a sor különösen megfogott a szépségével:

"Az időt azonban ő sem nem győzhette le, ami a lassan magát megadó testével vívta egyoldalú csatáját."

Ezt egyébként pedig én is csak alátámasztani tudom, mert érdekesek az ilyen felfedezések is és tanulsz is belőlük:
"Great Vitae (latin) -> Vita -> Élet -> Nílus, az élet folyója. Fantasztikus mikre nem lel az ember minimális utánanézéssel."

Egyébként nekem kissé mintha az a film ugrott volna be amelyet még nem láttam, de vizuálisan hasonlónak tűnt, az Egyiptom istenei.
Érdekes, hogy reneszánszukat élik az ilyenfajta egyiptológiai témák.
Volt egy osztálytársnőm aki ezekkel sokat foglalkozott, élt halt az ilyen dolgokért, én személy szerint kissé mellőzöm.
Ha nem a Római Birodalommal vagy a Bibliával való kapcsolatról van szó általában hidegen hagy a téma.

De ezt élmény volt elolvasni, köszönöm, hogy megosztottad!
2.
2.
KőbányaKispest
1.
1.
maktub
Elismerésem, nem kis munka lehetett összeszedni ezt az anyagot! Már-már megjött a kedvem a játék kipróbálásához, aztán megnéztem az egyik videót, és rögtön eszembe jutott, hogy miért is hanyagolom ezt a műfajt.
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Ha nem vagy még tag, regisztrálj! 2 perc az egész.
Egy kis türelmet kérünk...